Лични данни


Политика за защита на личните данни

Защитата на личните данни на всеки клиент и партньор е от изключителна важност за Локатор-К ООД.  Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

В този раздел можете да се запознаете  как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние събираме следните лични данни:

 • Собствено и фамилно име
 • Електронна поща (имейл)
 • Потребителско име
 • Адрес за контакт
 • Телефон за контакт
 • В случай че  сте физическо лице и желаете издаването на данъчна  фактура,  според изискваните от закона Ваши лични данни, които ще обработим са: имена, ЕГН/ЛНЧ   и адрес.

2. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

 • За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашите въпроси.
 • За управление и изпълнение на Ваши заявки за доставка на продукти
 • За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
 • За да Ви уведомяваме за нови или съществуващи вече продукти  .
 • За да Ви изпращаме актуална ценова листа.
 • За да Ви уведомяваме за текущи промоции..
 • За да Ви изпращаме покани за предстоящи изложения и събития, които организираме.
 • За да търсим Вашето мнение (чрез онлайн допитване) с цел подобряване качеството на нашето обслужване и предлаганите от нас продукти.

3. С кого споделяме Вашите данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на Локатор-К ООД.Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

4. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от Локатор-К ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

5. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

6. Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

 7. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайтовете на Локатор-К ООД - www.lokatork.com ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 24.05.2018 г.