Поверителност


Събиране на данни

Сайта http://www.lokatork.com/ на "Локатор-К" ООД  не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в процес на поръчване и заплащане на продукти.

Цялата предоставена информация се използва само за наши вътрешни цели, за да можем да Ви разбираме по-добре и да правим живота Ви по-лесен.

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, електронен или пощенски адрес.

Вашата информация, публична или лична, няма да бъде продадена, разменяна, трансферирана или предадена, на която и да е друга компания по никаква причина, без Вашето желание и съгласие.

Вие винаги можете да посещавате интернет страницата ни анонимно.

"Локатор-К" ООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас в отговор на Ваши заявки и запитвания.

Ние използваме предоставената ни от Вас информация, когато правите поръчка или запитване, само и единствено с цел да изпълним поръчката Ви или да отговорим на запитването Ви. Ние не споделяме тази информация с външни страни, с изключение на случаите, в които изпълнението на поръчката Ви зависи от това.

Имейл адресите не се използват от нас за други цели и не се споделят с външни страни.

Използване и съхранение на личните данни

"Локатор-К" ООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършена регистрация.

"Локатор-К" ООД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него /абоната/ на трети лица собствени данни за идентификация и достъп (потребителско име и парола) до електронния магазин.

"Локатор-К" ООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Всички спорове се уреждат чрез преговори на добра воля. В случай, че това е невъзможно, споровете се решават съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Сигурност

"Локатор-К" ООД  отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните Ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Сигурността на личните данни е важна за нас. Ние поддържаме подходящи административни, технически и физически предпазни мерки, за да защитим личните данни срещу случайно или незаконно унищожение, случайна загуба, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, използване и всякакви други незаконни форми на обработка на личните данни, които са наше притежание.

Непълнолетни лица

"Локатор-К" ООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет.

"Локатор-К" ООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

За да предотвратим неоторизиран достъп, както и с цел поддържане на точност в информацията и да дадем сигурност при правилната и употреба, ние прилагаме и спазваме подходящата физическа, електронна и управленски процедури, за да предпазим и подсигурим информацията, която събираме онлайн.

В допълнение, Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, до който само избрани служители и доставчици имат достъп.

Връзка към други уебсайтове

Под-страници в този сайт могат да съдържат връзки към други страни, които не прилагат нашата защита на поверителността.

Моля запомнете, че когато използвате линк, за да преминете от сайта на "Локатор-К" ООД  към друг уеб сайт, Политиката за защита на личните данни на нашия сайт вече няма да е в сила.

Ние Ви приканваме да прочетете правилата и политиките на сайтовете, които посещавате, за да разберете по-добре техните процедури за събиране, използване и разкриване на лична информация.

Други уеб страници, които може да са достъпни чрез нашите страници имат свои собствени политики за защита на лични данни и събиране, използване и разкриване на данни.

Разкриване на информация

"Локатор-К" ООД чрез www.lokatork.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- e получено изричното писмено съгласие на Клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация по силата на закона.

Запазваме си правото да прехвърляме всякаква информация, която имаме за Вас в случай, че продадем или прехвърлим целия или част от нашата дейност или активи. Ако се случи такава продажба или прехвърляне, ние ще изискаме новият собственик да използва личните данни, които сте предоставили чрез този уеб сайт по начин, който е в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

Имаме право да споделяме лична информация с трети страни, за да придвижим административно Вашите заявки (напр. когато поръчате продукт или услуга, ние можем да предоставим данните Ви на финансова институция, като трета страна, за да може да се извърши плащането на Вашата поръчка).