Политика на фирмата


Ръководството, официално декларира своята Политиката по качество, за да бъде разгласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал и оповестена пред заинтересованите делови партньори и пред обществеността.

Политиката, която „ЛОКАТОР-К" ООД поддържа, е да подкрепя последователно своите клиенти в устойчивото им развитие и да запази мястото си на надежден партньор на местния пазар чрез предлагане на продукти с гарантирано качество в областта на специализираната измервателна апаратура, прилагайки персонален и иновативен подход, висок професионализъм, ефективна комуникация, както и конфиденциалност и иновации за бизнеса към всички партньори и клиенти.

ПОЛИТИКА  ПО КАЧЕСТВО НА РЪКОВОДСТВОТО

да бъде водеща в непрекъснато осигуряване на качеството на извършваните дейности търговия и сервиз на контролно-измервателна апаратура, удовлетворяващи изискванията на клиентите, на законовите и нормативни изисквания за качество на продуктите ни чрез прилагане и постоянно подобряване на ефикасността на Системата за управление на качеството, разработена в съответствие с ISO 9001:2015.

В стремежа си да изпълнява изискванията на своите Клиенти и Партньори, както и изисква­нията на при-ложимите нормативни актове и стандартите, като взима предвид Контекста на организацията и нейните възможности за развитие, с желанието постоянно да постига своите цели, да подобрява своите процеси и да повишава удовле­твореността на клиентите си и с мотивацията да поддържа лидерските си по-зиции на пазара, ръководството на „Локатор-К” ООД въвежда, изпълнява и спазва принципите за управление на качеството, отразени в ISO 9000:2015.

Постигането на дълготраен и устойчив успех, изпълнението на изискванията към предлаганите продукти,, предявени от клиентите и другите заинтересовани страни, ще се постига чрез прецизното им определяне и стриктното им спазване.

Ръководството на „Локатор-К” ООД осъзнава, че постигането на високи професионални резултати е в резултат на мотивацията, знанията и компетентността на служителите на дружеството, както и на въвличането им в процесите на управление на качеството за постигане на планираните цели.

Ръководството осъзнава важността на степента на информираност на своите служители по въпросите, свързани с изпълнението на изискванията на клиентите, на целите по качеството и на изискванията на приложимите нормативни актове. В отговор на това, Висшето ръководство на „Локатор-К” ООД е поело ангажимент за постоянно наблюдение на прилагането на процесния подход при изпълнение на служебните ангажименти, който е един от най-ефикасните  инструменти за подобряване на вътрешно - фирмената комуникация, комуникацията с клиентите, доставчиците и държавните органи и институции.

Всяко решение, касаещо дейността на „Локатор-К” ООД, е предхождано от съби­ране и анализиране на достатъчно факти и данни, след което ръко­водството предприема адекватни действия за запазване и подобряване на пазарните позициите и имиджа на Дружеството.

Изграждането на бизнес партньорски взаимоотношения с доставчиците е един от основните принципи в дружеството. Ръководството на „Локатор-К” ООД, разбира колко са важни тези взаимоотношения и поради това е въвело процес на подбор и оценка на основните доставчици на продукти, процеси и услуги.

Като  Управител, представляващ Ръководството на „Локатор-К” ООД, ДЕКЛАРИРАМ:

личното си участие и отговорност за оповестяване, прилагане и подобряване, при необходимост, на обяве-ната Политика по качеството и задължавам персонала от всички йерархични нива на дружеството да изпъл-нява своите отговорности и задължения в съответствие с определените в Системата за управление на качеството регламенти, разработена в съответствие с  изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, и поемам отговорността да осигурявам необходимите за прилагането на Системата по качество материални, финансови, човешки и информационни ресурси и да съдействам за нейното постоянно подобряване.