Условия за ползване


Необходими условия, за да се направи поръчка:

 • Валиден email адрес;
 • Вярно попълнени  данни и адреси за доставка и фактуриране;
 • Вярно попълнени данни за контакт

Условия на доставка:

При направена от Вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес. Техническите сътрудници  ще се свържат с Вас по e-mail или посочен от Вас телефонен номер , за да поискат допълнително потвърждение и уточняване на  доставката. В случай, че не бъде потвърдена изискваната информация, това автоматично води до отказ от поръчката с или без допълнително уведомление.

Възможните начини за плащане на покупките са:

 • в брой при доставка (наложен платеж);
 • по банков път;

 Всички цени в www.lokatork.com са в български лева без начислен ДДС;

 Фирмата си  запазва правото да откаже потвърждаване на поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си.

Поръчките, направени срещу наложен платеж, изпращаме с предпочетения от Вас куриер, като цената на доставка е за сметка на клиента.

Ако клиентът се откаже от поръчката, след като вече е изпратена до него, той дължи разходите за транспорта на вече изпратената стока в двете посоки.

„Локатор-К ” ООД си запазва правото да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

При получаване на пратката клиентът трябва да провери целостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката. Рекламации относно вида и целостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера в момента на получаване на пратката или преди да сте напуснали офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера).

Гаранционни условия:

1.   Предявяването на гаранционни претенции става в писмена форма, в която се съдържат всички претенции на купувача, с чието удовлетворяване претенцията се счита за уредена, като се представи настоящата гаранционна карта и попълненото известие за гаранционна претенция. Разходите за транспорт на рекламираното изделие са за сметка на купувача.

2.   При установяване на производствени дефекти само и единствено на изделието, предмет на тази гаранция, ДОСТАВЧИКЪТ ремонтира или подменя изделието с годно за своя сметка в рамките на гаранционния срок.

3.   ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност по гаранцията при неправилно съхранение, монтаж, експлоатация, поддръжка, неспазване на инструкцията за експлоатация, несъобразяване с техническите данни и предназначение, неоторизирани изменения или опити за отстраняване на дефекта, повреди в резултат на нормалното изхабяване или в следствие на причини от стихиен характер, катастрофи и производствени аварии.

4.   Гаранцията е валидна единствено за гореупоменатия КУПУВАЧ. Всички гаранционни задължения на ДОСТАВЧИКА отпадат при неправилно боравене с изделието, както и при ненормални условия на експлоатация.

5.   При неоснователно предявяване на гаранционни претенции, извършените разходи от ДОСТАВЧИКА за установяване на причините за неправилното функциониране на изделието и разходите по отстраняване на неизправностите, се заплащат от КУПУВАЧА.

6.   Всички видове работи, извършени без основание за гаранционни претенции, се заплащат съгласно актуалните ценови листи на "Локатор-К" ООД.

След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да извърши рекламация или да иска връщането и и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:

 • Ако по време на експлоатацията се проявят дефекти, предвидени като гаранционни;
 • В случаите предвидени в чл.69 ал.3 от ЗЗППТ;

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.
 • При неспазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието;
 • При несъответствие между данните в гаранционната карта и серийният номер на стока;
 • При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
 • При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието;
 • При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка;

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Клиент, поръчал стока чрез пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

 • При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени и е съставен протокол;
 • Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
 • Цената не съответства на първоначално оферираната;
 • При условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
 • Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката;

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.
Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, претоварване на номиналните му параметри или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Защита на личните данни на потребителите

 "Локатор-К ” ООД събира информацията, която сте ни предоставили по време на кореспонденцията с нашите технически сътрудници. Тази информация се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Локатор-К ” ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя.

„Локатор-К ” ООД  не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.lokatork.com. „Локатор-К” ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобно нарушение, се задължава да извести за него „Локатор-К” ООД, за да бъде отстранен линка съм сайта-нарушител.

„Локатор-К” ООД е създател и собственик на този сайт (www.lokatork.com) и Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, публикувани на този Web сайт,само за лична употреба, с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други сайтове е забранена! 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail адреси и телефони.