Уреди за контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V